fbpx

Bora Travel sqaron se informacioni i dhene nga ju do te perpunohet sipas qellimit te dhene ose miratimit tuaj ose sipas kushteve te Legjislacionit Shqiptare. Keto te dhena nuk u jepen paleve te treta pa marre miratimin tuaj paraprak ne perputhje me Legjislacioni Shqiptare per mbrojten e te dhenave personale. Cdo Informacion i dhene eshte ne perputhje me Ligjin Shqiptare nr 9887 date 10.03.2008 “Per mbrojtjen e te dhenave personale” si dhe Rregulloreve te tjera shtese. Gjithashtu perdoruesi konfirmon se te dhenat e paraqitura jane autentike dhe te sakta.Ne momentin e depozitimit te ketyre te dhenave, perdoruesi pranon qe keto te dhena te perdoren per qellime te brendshme ne agjensi si dhe pranon perpunimin e tyre. Dhenia e te dhenave personale si  psh e numrit te telefonit personal apo emailit eshte me vullnetin e tij te lire. Agjensia mund të ketë marrë të dhënat tuaja edhe nga ndërmarrje të tjera që e kanë pjesë të veprimtarisë së tyre tregtare grumbullimin dhe shitjen e të dhënave. Njëkohësisht, Bora Travel ka nevojë të përdorë të dhënat tuaja për të mundësuar këshillimet rreth përdorimit të shërbimeve ndaj jush.
Për t’ju mundësuar shërbime sa më të mira, Bora Travel, vetëm me pëlqimin tuaj, do të përdorë të dhënat personale për qellime të marketingut direkt sic eshte psh vendosja e fotografive te grupeve apo fotove personale ne faqen e facebook apo ne rrjete te tjera sociale. Ju mund të zgjidhni që të mos kontaktoheni për të gjithë fushën e marketingut direkt ose indirekt ose edhe për kategori të veçanta të tij. Kështu, ju mund të bëni ankesë të veçantë rreth: telefon, direct mail; facebook; e-mail; outbound telemarketing; dhe pjesëmarrjes në kërkim tregu.

Bazuar ne Ligjin nr 9887 date 10.03.2008 perdoruesi nepermjet nje kerkese ka te drejte te shohe te dhenat e tij personale te depozituara ne menyre te vullnetshme ose mund te kerkoje ti korrigjoje ato.